Vedtægter

Vedtægter for

Blenstrup Gerding Horsens Sportsrideklub

stiftet den 11. august 2011

§ 1 – Navn og hjemsted

Klubbens navn er Blenstrup Gerding Horsens Sportsrideklub, forkortet BGHS. Klubben er beliggende i Rebild Kommune.

§ 2 – Formål

Klubbens hovedformål er at dyrke ridesporten og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben, at udbrede kendskabet til denne sport – samt at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen. Formålet er endvidere at styrke folkeoplysningen og dermed medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet.

§ 3 – Forbund

Rideklubben er medlem af Dansk Ride Forbund under Danmarks Idrætsforbund, hvorfor klubben og hvert enkelt medlem er forpligtet til at rette sig efter de to nævnte forbunds reglementer og bestemmelser, herunder de af de pågældende forbund fastsatte voldgiftsbestemmelser.

§ 4A – Medlemmer

Alle brugere af rideklubbens faciliteter skal være medlem af BGHS. I rideklubben kan optage senior- og juniormedlemmer. Unge mennesker kan kun optages som junior-medlemmer til og med det år, de fylder 25 år. De er ikke valgbare til bestyrelsen og har først stemmeret fra det tidspunkt, de er fyldt 18 år. Forældre/værge kan forvalte stemmeretten for et medlem, der er under 18 år, og er også valgbare til bestyrelsen. Man skal have været medlem af klubben i mindst 3 måneder for at have stemmeret. Passive medlemmer kan optages i klubben uden ret til at deltage i ridesportslige aktiviteter og uden stemmeret. Indmeldelse sker ved henvendelse til bestyrelsen. Optagelse af umyndige kræver samtykke fra forældre/værge. Udmeldelse skal ske skriftlig til bestyrelsen med mindst 1 måneds varsel til 1. januar eller 1. juli.

§ 4B – Æresmedlemmer

Æresmedlemmer kan udnævnes af bestyrelsen og præsenteres på en generalforsamling. Æresmedlem-mer betaler ikke kontingent, har stemmeret på generalforsamling og er valgbare til bestyrelsen. Bestyrelsen fritages ligeledes for betaling af kontingent.

§ 5 – Hæftelse

Klubbens medlemmer og dens bestyrelse hæfter ikke for klubbens gæld eller andre forpligtelser.

§ 6A – Karantæne

Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog max. 2 måneder, til et medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden, eller på anden måde opfører sig til skade for klubben. For at denne beslutning skal være gyldig kræves, at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænen.Medlemmet skal have adgang til at udtale sig over for bestyrelsen, inden afstemning finder sted. Denne afgørelse kan indbringes for distriktets forretningsudvalg inden 8 dage. Forretningsudvalgets afgørelse er inappellabel. Et evt. forretningsudvalgsmedlem fra den pågældende klub er inhabil.

 § 6B – Udelukkelse

 I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra klubben i et nærmere angivet tidsrum over 2 måneder. På generalforsamling afgøres sagen ved skriftlig afstemning, og for vedtagelsen kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer (blanke stemmer tæller som afgivne). Medlemmet har krav på at være til stede og forsvare sig. Generalforsamlingens bestemmelse om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Ride Forbunds Appeludvalg inden 4 uger.

§ 6C – Eksklusion

I det af § 6B omhandlende tilfælde kan generalforsamlingen ligeledes ved skriftlig afstemning, og med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer, afgøre, at sagen via hovedbestyrelsen indbringes for Dansk Ride Forbunds Appeludvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse fra andre rideklubber eller evt. indstilles til Danmarks Idrætsforbund, at vedkommende udelukkes fra andre specialforbund under Danmarks Idrætsforbund (eksklusion).

 § 7 – Kontingent

Indmeldelsesgebyr dækker indmeldelse i klubben samt medlemskontingent, indtil første ordinære kontingentbetaling. Medlemskontingent for næstfølgende år fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling. For aktive medlemmer opkræves forud medlemskontingent to gang årligt til betaling senest den 1. april og 1. september. For passive medlemmer opkræves medlemskontingent forud en gang årligt og er forfaldent til betaling den 1. januar. Er kontingentet ikke betalt efter rykker 2, hvor der vil blive pålagt et rykkergebyr, for hver rykker der er fremsendt til medlemmet, kan medlemmets rettigheder ophøre, og vedkommende kan kun genoptages på ny mod betaling af restance samt kontingentpåløb, indtil lovlig udmeldelse har fundet sted. Forfaldent kontingent skal betales uanset ophør af medlemsrettigheder. Bestyrelsen kan slette et medlem, der ikke har betalt kontingent rettidigt, og som heller ikke har betalt senest 14 dage efter at have modtaget påkrav herom. Bestyrelsen er bemyndiget til at ændre på alle øvrige kontingentsatser, men med ansvar over for generalforsamlingen.

 § 8 – Bestyrelsen

 Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer, der alle skal være fyldt 18 år. Det bør tilstræbes at formand og kasser er over 25 år. Formand og kasser vælges direkte på generalforsamlingen. Derefter vælges de resterende bestyrelsesmedlemmer. Alle bestyrelsesmedlemmer er valgt for en 2-årlig periode. Der skal også vælges 2 suppleanter, der er på valg hvert år. I tilfælde af vakance for formanden eller andet bestyrelsesmedlem indtræder en af suppleanterne i bestyrelsen. Såfremt suppleanternes pladser er vakante, supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsamling. Efter indtræden eller supplering konstituerer bestyrelsen sig på ny. Bestyrelsen nedsætter efter behov et antal primære udvalg med et bestyrelsesmedlem som observatør.

§ 9 – Bestyrelsesmøder

Bestyrelsesmøder afholdes mindst 4 gange årligt, men i øvrigt efter behov eller på forlangende af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen indkaldes skriftligt med min. flg. dagsorden:

1. Gennemgang af seneste referat

2. Meddelelser fra formanden

3. Økonomisk rapport

4. Eventuelt

Alle bestyrelsesbeslutninger tages ved simpelt flertal, se dog § 6A. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende, og i dennes forfald, næstformandens. For at gyldig bestyrelsesbeslutning kan vedtages, må mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer være til stede og deltage i afstemning. Næstformanden træder under formandens forfald i dennes sted. Sekretæren fører protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne, og et beslutningsreferat udfærdiges og underskrives af bestyrelsesmedlemmerne. Ved møder med enkeltpersoner eller offentlige myndigheder m.m. underskrives protokollen af bestyrelsen på førstkommende bestyrelsesmøde.

 § 10 – Prokura

Bestyrelsen disponerer over klubbens midler og varetager dennes tarv på bedste måde. Prokura kan meddeles to i forening, f.eks. formand og kasserer, der er bemyndiget til at underskrive de dokumenter om køb, salg og anden afhændelse samt pantsætning, som er følge af generalforsamlingsbeslutninger, der er truffet herom i medfør af lovens § 11.

§ 11 – Generalforsamling

 Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen. Den ordinære generalforsamling afholdes i februar måned. Forslag til vedtægtsændringer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 31. december. Øvrige forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 15. januar. Tiden og stedet for generalforsamlingen skal, tillige med dagsorden og de af bestyrelsen fremsatte forslag og indkomne forslag, skriftligt meddeles klubbens medlemmer med mindst 14 dages varsel. Medlemmer over 18 år og derover, samt forældre/værge til medlemmer under 18 år, har stemmeret og er valgbare til bestyrelsen, hvis de har betalt kontingent og været medlem af klubben i mindst 3 måneder.

Dagsordenen skal som minimum indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsen aflægger beretning

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

4. Fastsættelse af indmeldelsesgebyr/kontingent

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

7. Valg af formand

8. Valg af revisorer

9. Eventuelt

Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages ved almindeligt flertal.

Afstemninger foregår ved håndsoprækning, medmindre bestyrelsen eller mindst 2 medlemmer kræver skriftlig afstemning, se dog § 6B og 6C. Står stemmerne lige, er forslaget forkastet. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Forslag fremsat under punktet eventuelt kan ikke stilles til afstemning.

§ 12 – Vedtægtsændring

Til forandring af vedtægterne kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer. Enhver ændring af lovene skal indberettes til DRF til godkendelse.

 § 13 – Regnskab

Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december. Regnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse efter revision af to på den ordinære generalforsamling, for ét år ad gangen, valgte revisorer. Regnskabet skal foreligge til revision senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Det reviderede regnskab forelægges medlemmerne på generalforsamlingen.

§ 14 – Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne anser det for nødvendigt, eller når mindst det halve af de stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig begæring herom med angivelse af dagsorden. Der regnes med det senest opgivne medlemstal til DRF ved beregning. I sidste tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling finde sted senest 3 uger efter begæringens modtagelse. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med mindst 8 dages varsel.

§ 15 – Opløsning

Klubbens opløsning kan kun finde sted, når beslutning herom vedtages på to efter hinanden med mindst 14 dages mellemrum afholdte generalforsamlinger. Ved den første af disse generalforsamlinger skal beslutningen om opløsning vedtages med mindst 3/4 af de afgivne stemmer. Ved den anden generalforsamling kan opløsning vedtages ved simpelt flertal. Eventuelle aktiver skal tilfalde ridesportslige aktiviteter inden for Distrikt 14.

 

Denne side er sponsoret af Combitech ApS